Drukuj artykuł

Wymagania weterynaryjne

Zgłoszenie wniosku o rejestrację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

 

Producent, który chce sprzedawać niewielkie ilości artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego może to realizować w formie:

 

  • sprzedaży bezpośredniej - sprzedaż produktów nieprzetworzonych konsumentowi końcowemu może być prowadzona w swoim województwie i w województwach przyległych, w następujących miejscach sprzedaży bezpośredniej: 
    o  na terenie gospodarstw rolnych,
    o  na targowiskach, 
    o  w punktach sprzedaży detalicznej

 

Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane w ramach wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (jaja, drób, itp.). Producenci, którzy zamierzają wytwarzać takie produkty mają obowiązek powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.  W rozporządzeniu MRiRW z dnia  29 grudnia z 2006 r. regulującym zasady sprzedaży bezpośredniej, określona jest lista artykułów rolno-spożywczych, których niewielkie ilości, producent może sprzedawać w formie sprzedaży bezpośredniej.

 

  • działalności prowadzonej w formie marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) dla produktów przetworzonych (np. ser, masło, mięso ale również produkty nieprzetworzone mogą być sprzedawane jako MOL) - objętych kontrolą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - nie jest wymagane zatwierdzenie zakładu . Działalność MOL może być prowadzona w swoim województwie i w województwach przyległych.

 

Porównanie wymagań dla sprzedaży bezpośredniej i MOL, obrazowo pokazuje Inspekcja Weterynaryjna w PISZu i chwała im za to !

 

Także wyczerpujące wyjaśnienie porównawcze problematyki sprzedaży bezpośredniej i MOL można znaleźć na stronie Witryny Wiejskiej.

 

Lista czynności i rodzaj artykułów rolno-spożywczych, których niewielkie ilości producent może sprzedawać przy zarejestrowaniu  działalności marginalnej ograniczonej i lokalnej (MOL)   określona jest w rozporządzeniu MRiRW z dnia  8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 

Rozporządzenia regulujące zasady sprzedaży bezpośredniej oraz MOL określają dla każdego typu produktu dozwolone wielkości produkcji i sprzedaży.

 

Producent musi spełnić wymagania dotyczące zakładu wytwórczego  zawarte w rozporządzeniu MRiRW z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcegooraz sprzedaży bezpośredniej albo działalności MOL (w zależności od wybranej formy sprzedaży).

 

Następnie powinien dopełnić obowiązku rejestracji w powiatowym inspektoracie weterynarii poprzez  złożenie wniosku o wpis do rejestru i nadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej. Po wydaniu decyzji administracyjnej produkcja i sprzedaż mogą być prowadzone w legalny sposób.
Wysokość kar za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu zakładu do rejestru wynosi od 200 do 5000zł, za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub za niespełnienie wymagań przez produkty pochodzenia zwierzęcego od 200 do 15000zł.