Drukuj artykuł
housesepator Europejskie Systemy Jakości Żywnościsepator Przepisy prawnesepator Kto może zgłosić produkt do rejestracji ?bread_active_right

Kto może zgłosić produkt do rejestracji ?

O rejestrację produktu tradycyjnego lub znanego pochodzenia występuje grupa producentów, a nie pojedynczy producent.

 

Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym całego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów.

 

 

"Grupa" oznacza każdą organizację producentów lub przetwórców niezależnie od jej formy prawnej lub składu, której działalność związana jest z tym samym produktem rolnym lub środkiem spożywczym.

 

Grupa nie tylko składa wniosek o rejestrację do Komisji Europejskiej, ale także:

 

  • wypracowuje obowiązujące jej członków zasady, które powinni dobrowolnie przyjąć i ich przestrzegać,
  • wypracowuje specyfikację produktu,
  • zatwierdza jego nazwę,
  • uzgadnia reguły i częstotliwość kontroli oraz mechanizmy samokontroli,
  • wybiera jednostkę certyfikującą.

 

Wypracowanie i przestrzeganie tych zasad jest niezbędne dla osiągnięcia przez nowo powstałą grupę sukcesu, czyli stałego wzrostu sprzedaży i poprawy jakości produktu. Aktywne funkcjonowanie grupy jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla rozwoju produktu. Na ogół grupa, kiedy powstaje, składa się z kilku zapaleńców, którzy chcą coś zmienić na lepsze w swoim otoczeniu. Osiągając sukces, grupa na ogół się rozrasta. Wpisują się do niej kolejni producenci, którzy na początku trzymali się z boku, obawiając się ograniczeń wynikających z regulaminu funkcjonowania grupy i konieczności przestrzegania specyfikacji produktu.

 

Uwaga: W niektórych przypadkach (dla rejestracji produktu znanego pochodzenia) osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa. jeśli spełnione są następujące 2 warunki:

 

  • osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geograficznym mającym zamiar złożyć wniosek;
  • wyznaczony obszar geograficzny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakterystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych w obszarach sąsiednich.

 

Przykładem takiego produktu jest chleb prądnicki, którego dla którego wniosek o rejestrację ChOG został już przesłany do Brukseli. Tradycja wypieku tego chleba na terenie Krakowa jest bardzo stara, ale obecnie piecze go tylko jeden producent !

 

Grupa producentów jest konieczna dla rejestracji produktu, ale też jej sprawne funkcjonowanie i zaangażowanie producentów w działania grupowe może im przynieść znaczne korzyści.