Drukuj artykuł
housesepator Europejskie Systemy Jakości Żywnościsepator Przepisy prawnesepator jakie produkty można rejestrować ?bread_active_right

jakie produkty można rejestrować ?

Produkty, które podlegają rejestracji jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) lub Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) czy Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) wymienione są w następujacych dokumentach:

 

 

W powyższych załącznikach wymienione są produkty rolneśrodki spożywcze, które podlegają rejestracji.

 

Uwaga: Nie wszystkie z wymienionych produktów rolnych i środków spożywczych nadają się do spożycia przez ludzi, a tylko na działania związane z produktami nadającymi się do spożycia przez ludzi, można otrzymać dofinansowanie z PROW 2007-2013

 

Komentarz do Załącznika I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (WE)
W Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską listę produktów poprzedza następująca definicja:
Są to "produkty rolne", przez które rozumiemy płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami.

 

Uwaga: wśród wymienionych produktów rolnych, które można zarejestrować , znajdują się również produkty nie nadające się do spożycia przez ludzi, takie jak np.: zwierzęta żywe, odpady przemysłu spozywczego, pasza dla zwierząt, tytoń nieprzetworzony, korek naturalny surowy, len, konopie naturalne, żywe drzewa...


Dlatego w wielu innych dokumentach i aktach prawnych dotyczących produktów tradycyjnych i znanego pochodzenia często wprowadzone wysytępuje doprecyzowanie "produkty rolne nadające się do spożycia przez ludzi".

 

Komentarz do Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) 509/2006
Załącznik I do Rozporządzenia Rady (WE) 509/2006 do listy produktów rolych wymienionych  w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE dodaje listę środków spożywczych, które mogą być rejestrowane. Wszystkiewymienione na liście środki spożywcze nadają się spozycia przez ludzi. Załącznik ten umożliwia rejestrację jako GTS produktów przetworzonych, m.in. piw, czekolady, chleba i wyrobów cukierniczych oraz gotowych dań.

 

Komentarz do Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) 510/2006
Załącznik I do Rozporządzenia Rady (WE) 510/2006 do listy produktów rolych wymienionych  w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE również dodaje listę środków spożywczych, które mogą być rejestrowane.Niektóre wymienione na liście środki spożywcze nie nadają się spożycia przez ludzi (np. żywice). Załącznik ten umożliwia rejestrację jako ChNP lub ChOG produktów przetworzonych, m.in. piw, chleba i wyrobów cukierniczych oraz makaronów.

 

Komentarz do Załącznika II do Rozporządzenia Rady (WE) 510/2006
Załącznik II do Rozporządzenia Rady (WE) 510/2006 do listy produktów rolych wymienionych  w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE również dodaje listę produktów rolnych, które mogą być rejestrowane. Żaden z wymienionych na tej liście produktów rolnych nie nadaję się do spozycia przez ludzi.