Drukuj artykuł

Formy prawne grup producentów

Nazwa,
Osobowość
prawna

Podstawa
prawna

Cel
organizacji

Teren
działania

Liczba
członków założycieli

Członkowie organizacji

Forma finansowania

Zrzeszenie,
tak

Ust. z dn. 08.10.82,
O społeczno-zawodowych organizacjach rolników

społeczny, ale również gospodarczy
(kółka rolnicze)

terytorium
RP

co najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi rolne gospodarstwo jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik

osoby fizyczne

składki członkowskie

Stowarzyszenie,
tak

Ust. z dn. 07.04.89 
Prawo o stowarzyszeniach

społeczny

bez
ograniczeń

co najmniej 15 osób fizycznych

osoby fizyczne, osoby prawne - tylko jako członkowie wspierający.

składki członkowskie

Izba gospodarcza,
tak

Ust. z dn. 30.05.89
O izbach gospodarczych

społeczny, gospodarczy

terytorium
RP

co najmniej 100 podmiotów gospodarczych

podmioty gospodarcze

składki członkowskie

Spółdzielnia,
tak

Ust. z dn. 16.09.82
Prawo spółdzielcze

minimalizacja kosztów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych 
w statucie

bez
ograniczeń

co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, 
w przypadku spółdzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznych

osoby fizyczne i prawne, 
na równych prawach

udział

Spółka z.o.o,     tak

Ust. z dn. 15.09.00 
Kodeks spółek handlowych

dowolny

bez
ograniczeń

1 i więcej osób fizycznych 
lub prawnych

osoby fizyczne i prawne 
na równych prawach

udział

Spółka akcyjna,  tak

Ust. z dn. 15.09.00 
Kodeks spółek handlowych

dowolny

bez
ograniczeń

1 i więcej osób fizycznych 
lub prawnych

osoby fizyczne i prawne, 
na równych prawach

akcje

Spółka cywilna, nie

Kodeks cywilny

gospodarczy

bez
ograniczeń

co najmniej 2 osoby (fizyczne lub prawne), będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy 
o działalności gospodarczej

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i prawne, 
na równych prawach

udział

Konsorcjum,
nie

Ust. z dn. 07.04.89 
Prawo o stowarzyszeniach

społeczny, ale również gospodarczy

terytorium

RP

co najmniej 10 osób fizycznych, z których 
co najmniej 8 prowadzi gospodarstwo rolne jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik

osoby fizyczne lub prawne

składki członkowskie