Drukuj artykuł

Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące zasady rejestracji tradycyjnych produktów  wysokiej jakości oraz produktów znanego pochodzenia

Zagadnienia związane z ochroną produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz produktów regionalnych określone są w prawie Unii Europejskiej w:

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,

- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe       zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

 

 

 

 

 

Poduktom tradycyjnym przyznawany jest znak Gwarantowanej  Tradycyjnej Specjalności (GTS), aproblematykę produktów tradycyjnych  na poziomie Unii Europejskiej reguluje:

 

Rozporządzenie Rady (WE) 509/2006  z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1216/2007 z dnia 18.10.2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

 

 

 

Produktom regionalnym czyli produktom znanego pochodzenia przyznawany jest znak Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) lub Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG), a problematykę produktów znanego pochodzenia na poziomie Unii Europejskiej reguluje:

 

Rozporządzenie Rady (WE) 510/2006  z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006r określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw produktów rolnych i środków spożywczych.

 

 

Polskie produkty zgłaszane są do rejestracji w Komisji Europejskiej na podstawie:

krajowej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (ustawa ta została nowelizowana 24.10. 2008 r., Dz.U. z dnia 5.12.2008r. Nr216, poz.1368.).

 

 

Zobacz także: